Algemene voorwaarden

Hieronder leest u onze algemene voorwaarden, waarin wij de voorwaarden vastleggen waaronder wij onze diensten aan onze opdrachtgevers leveren. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees deze goed door.

 Heeft u vragen over een of meer bepalingen? Aarzel niet en vraag het ons! Wij leggen het u graag uit.

Word lid en ontwikkel jezelf tot een pro zzper of krijg toegang tot de antwoord op al je juridische vragen.

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN IN VOGELVLUCHT

 Ember law firm (“ons, onze, wij”)

Een handelsnaam van ons bedrijf Ember law firm, een eenmanszaak gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 73800643.

Onze algemene voorwaarden

Van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen ons en een opdrachtgever, waarbij wij werkzaamheden voor (zullen) verrichten. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden kunnen altijd door ons worden gewijzigd.

Derden

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Wij voeren een opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uit.

Partners

Derden die in opdracht van ons kunnen worden ingeschakeld om de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor ons, maar ook voor alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door ons vast te stellen uurtarief. Wij factureren per tijdseenheid van zes minuten. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Wij brengen een voorschot van 50% van de geschatte werkzaamheden in rekening.

Als er geen betaling plaatsvindt, dan mogen wij de werkzaamheden onderbreken (opschorten).

Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van ons beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald dan wel beperkt tot de hoogte van de eerste factuur.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als wij niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis zijn gesteld.

Toepasselijk recht

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

 

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR INCASSO OPDRACHTEN.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET IN-HOUSE JURIST ABONNEMENT. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade of reputatieschade, komt nooit voor onze rekening.

BW

Het Burgerlijk Wetboek

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Duurzame gegevensdrager

Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat u als consument of als ondernemer in staat stelt om informatie die aan u persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Diensten

De producten en/of diensten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever zal leveren conform een overeenkomst van opdracht.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten t.a.v. het intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot al onze producten, auteursrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

Licentie

Een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht voor bepaalde tijd op het gebruik van onze producten in ruil voor een (licentie)vergoeding.

Klant, U(w)

De consument of ondernemer die met Ember law firm (ons, onze of wij) een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

Producten

Alle vragenlijsten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Producten zich bevinden.

Ondernemer

De rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en met ons een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

Ons, onze, wij

Ember law firm en/of door Ember law firm ingeschakelde derde(n).

Overeenkomst

Een overeenkomst die tussen u als consument of u als ondernemer en ons wordt gesloten in het kader van een opdracht of andere rechtsbetrekking tussen ons en een opdrachtgever waar wij werkzaamheden voor (zullen) verrichten.

Partij(en)

U en wij afzonderlijk dan wel gezamenlijk.

Schriftelijk

Communicatie via (aangetekende) post, e-mail of Whatsapp.

 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van of met Ons, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, waaronder te verstaan offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Indien Wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wij in enigerlei mate het recht verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met U, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Dit kan door een papierenversie aan u ter hand te stellen of wij kunnen de tekst van deze algemene voorwaarden (PDF) langs elektronische weg aan u ter beschikking stellen. Deze PDF-versie kunt u op een eenvoudige manier opslaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunt u, voordat u de overeenkomst op afstand met ons sluit, de algemene voorwaarden online inzien op https://www.emberlawfirm.nl/onze-algemene-voorwaarden en anders kunnen wij op uw verzoek een kopie van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos naar u toezenden.

 

Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Diensten. Indien dat het geval is, gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde. De afwijkende voorwaarden uit die algemene voorwaarden ten opzichte van deze algemene voorwaarden worden ter zijde gelegd.

 

2.4       Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

 

2.5       Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig als deze ondubbelzinnig en schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 

2.6       Wij mogen deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. Bij tussentijdse wijzigingen van de algemene voorwaarden stellen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte. Wanneer u niet binnen veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de wijzigingen.

 

2.7       Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Wij treden in dat geval samen in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

2.8       Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de bepaling in de overeenkomst, tenzij er sprake is van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

 

Artikel 3. Het aanbod

 

3.1       Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

 

3.2       Een aanbod heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na datum van verzending, tenzij wij schriftelijk andere afspraken met u hebben gemaakt. Belangrijk om te weten is dat indien er sprake is van kennelijke vergissingen of verschrijvingen in onze aanbiedingen, de offerte en/of overeenkomst, wij niet gebonden zijn aan deze fout.

 

3.3       Voor consumenten geldt dat de genoemde prijzen altijd inclusief btw zijn. Voor ondernemers geldt dat de genoemde prijzen altijd exclusief btw zijn, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 4. De overeenkomst

 

4.1       Er is pas sprake van een overeenkomst tussen partijen op het moment dat:

 1. a) U van ons een opdrachtbevestiging per e-mail heeft ontvangen; of
 2. b) Wij op basis van uw (mondelinge) verzoek zijn begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

4.2       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het moment van levering en/of (de hoogte van) de vergoeding worden beïnvloed. Als hiervan sprake is, hetzij op uw verzoek, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, deze wijzigingen en/of aanvullingen als meerwerk beschouwd. Hiervoor geldt de procedure zoals neergelegd in Artikel 6 (Meerwerk).

 

4.3       Zodra de opdracht is verstrekt, is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de (financiële) afspraken. Indien de opdracht is verstrekt door twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

 

4.4       Indien wij op grond van feiten en factoren goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Onder goede gronden verstaan wij in ieder geval:

 

 1. het ontbreken van benodigde informatie of bescheiden noodzakelijk voor het aangaan van de overeenkomst, in geval van vertegenwoordiging, afdoende bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel of rechtsgeldig ondertekende machtiging;
 2. fouten in de uitgebrachte offerte;
 3. Uw handelingsonbekwaamheid.
 

Artikel 5. Levering

 

5.1       Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om de overeenkomst naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen. De opdracht leidt tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

 

5.2       De overeengekomen (lever)termijnen voor maatwerk producten gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

 

5.3       U bent verplicht om ons alle ondersteuning te bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zult u aan ons alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan wij  aangeven dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan u redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De termijn waarbinnen wij de overeenkomst dienen uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door ons zijn ontvangen.

 

5.4       Indien u weet of kunt vermoeden dat wij bepaalde (extra) maatregelen zullen moeten treffen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, zult u ons daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt bij u in rekening worden gebracht.

 

5.5       Nadat alle gegevens en andere informatie door ons zijn ontvangen, maken wij een eerste concept van het product. U krijgt het concept per e-mail toegezonden voor de correctieronde. Bij eventuele op- of aanmerkingen passen wij het concept aan. U heeft recht op maximaal 1 correctieronde. Voor extra correctierondes betaalt u een meerprijs conform artikel 6 (Meerwerk).

 

5.6       Ontvangen wij binnen 2 dagen na levering geen reactie op de correctieronde dan wel op het (eind)Product van u, dan begrijpen wij hieruit dat u akkoord bent met de (op)levering. Wijzigingen die hierna plaatsvinden worden gefactureerd conform artikel 6 (Meerwerk), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6. Meerwerk

6.1       U kunt ons op ieder moment verzoeken tot het verrichten van werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen en ons daarmee verzoeken om “meerwerk” te verrichten. Belangrijk voor u om te weten is dat wij niet verplicht kunnen worden om dergelijke verzoeken in te willigen.

 

6.2       Wij zullen u in het geval van meerwerk vooraf informeren over de hiermee gepaard gaande (geschatte) kosten en zullen het meerwerk pas uitvoeren na uw akkoord. Het voorgaande geldt echter niet bij meerwerk dat noodzakelijk is in het kader van de reeds overeengekomen diensten. Dergelijk meerwerk kan zonder uw toestemming op basis van nacalculatie worden uitgevoerd.

 

6.3       Wij zullen bij het uitvoeren van meerwerk telkens uitgaan van de overeengekomen tarieven, of bij het ontbreken daarvan van de gebruikelijke tarieven. Indien de situatie daar om vraagt, kunnen wij van u verlangen dat er voor het uitvoeren van het meerwerk een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 7. Betaling

7.1       Wij factureren telkens per tijdseenheid van 6 minuten en kunnen de factuur via elektronische weg sturen aan u. U stemt in met elektronische facturatie. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven dagen. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

 

7.2       Wij mogen u om een voorschot vragen.

 

7.3       De afgesproken vergoeding voor de opdracht is altijd verschuldigd, ook indien niet alle daarbinnen afgesproken werkzaamheden zijn vervuld en ongeacht of de opdracht tot enig succes heeft geleid.

 

7.4       Consument: u bent verplicht om tijdig aan uw betalingsverplichting(en) te voldoen, zonder enige recht op verrekening of korting. Bent u te laat met een betaling, dan ontvangt u van ons een brief inhoudende een ingebrekestelling. Met de ingebrekestelling krijgt u veertien dagen de tijd om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, zonder bijkomende kosten. Verstrijkt deze termijn ook en is er door u nog niet of niet volledig betaald, dan bent u onmiddellijk in verzuim. Vanaf dat moment bent u over het verschuldigde bedrag de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wij gaan uit van de vergoedingen die zijn benoemd in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

 

7.5       Ondernemer: u bent verplicht om tijdig aan uw betalingsverplichting(en) te voldoen, zonder enige recht op verrekening of korting. Bent u te laat met een betaling, dan bent u meteen in verzuim. U bent dan over het nog verschuldigde bedrag de buitengerechtelijke incassokosten, volledige proceskosten en de wettelijke handelsrente verschuldigd. Wij hoeven u niet aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Deze buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen minimaal € 150,- en lopen met elke vorm van correspondentie op tot een maximaal bedrag van € 50.000,-. Het uurtarief van de behandelaar is leidend.

 

7.6       Wij hebben het recht om de door u gedane betalingen of een door de wederpartij verrichte betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de juridische (buitengerechtelijke) kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. U bent verplicht om hier medewerking aan te verlenen. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst of als de kosten voor onze dienstverlening niet eveneens worden voldaan.

 

Artikel 8. Opzegging en ontbinding

 

8.1       Het is mogelijk dat wij een samenwerking met u als consument of met u als ondernemer zijn aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

 

8.2       Consument: in het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor bepaalde tijd, dan is het voor u mogelijk om deze samenwerking op elk gewent moment tussentijds op te zeggen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen van uw opzegging.

 

8.3       Consument: in het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor onbepaalde tijd, dan is het voor u ook mogelijk om deze samenwerking tussentijds op te zeggen telkens op de eerste dag van de volgende maand, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand, tenzij wij schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

 

8.4       Ondernemer: in het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor onbepaalde tijd, dan is het voor u ook mogelijk om deze samenwerking tussentijds op te zeggen telkens op de eerste dag van de volgende maand, met inachtneming van een opzegtermijn in de betreffende overeenkomst, tenzij wij schriftelijk iets anders overeenkomen.

 

8.5       In het geval van een opzegging ontvangt de opdrachtgever een eindfactuur (verrichte werkzaamheden tot het moment van verwerken van de opzegging en inclusief administratiekosten), welke binnen de betaaltermijn volledig voldaan dient te worden.

 

8.6       Wij zijn bevoegd om de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of om de samenwerking geheel of gedeeltelijk, bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd, terstond en met directe ingang te beëindigen / ontbinden, indien:

 

 • U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst, eventuele aan ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen niet zult nakomen;
 • U bij het sluiten van de overeenkomst bent verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van uw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft;
 • Door de vertraging aan uw zijde (gekeken wordt naar bijvoorbeeld deadlines, vervaltermijnen of termijnen gesteld door de wederpartij) niet langer van ons kan worden gevergd dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen afspraken nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.


8.7       Indien de ontbinding aan u is toe te rekenen, hebben wij recht op vergoeding van alle (in)directe schade die wij als gevolg hiervan lijden.

 

8.8       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

8.9       Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zullen prestaties die al door ons zijn ontvangen (in verband met de uitvoering van de opdracht) niet ongedaan hoeven te worden gemaakt.

 

8.10     Indien wij op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

 

8.11     De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tegenover elkaar gehouden te zijn tot enige schadevergoeding in het geval dat wij:

 1. a) in verzuim verkeren;
 2. b) surseance van betaling aanvragen;
 3. c) failliet worden verklaard; of
 4. d) de ondernemingsactiviteiten juridisch en/of feitelijk staken.


Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

9.1       Onze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade of reputatieschade, komt nooit voor onze rekening.

 

9.2       Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt ook niet voor onze rekening.

 

9.3       Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Op verzoek kan inzage in de polis worden verkregen. De uitvoering van de opdracht geschiedt alleen ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

9.4       Als u een derde kennis laat nemen van de door ons kantoor verrichte werkzaamheden, dient u te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. U vrijwaart het kantoor en haar medewerkers tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door het kantoor ten behoeve van u verrichte werkzaamheden.

 

9.5       Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. De bewijslast rust in beginsel op u.

 

9.6       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

9.7       Alle aanspraken op ons verjaren door verloop van één jaar na ontvangst van levering.

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1     Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien wij daartoe worden gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. Zoals: onjuist of onvolledig verkregen informatie of uitblijven van informatie vanuit uw zijde, ziekte, stakingen, storingen, quarantainemaatregelen, epidemieën, overheidsmaatregelen

 

10.2     Wij hebben ook het recht om op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

 

10.3     Wij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij of ongedaanmaking van de reeds geleverde (tegen)prestaties.

 

Artikel 11. Klachten

 

11.1     Een klacht dient schriftelijk aan ons gemeld te worden. U kunt een klacht indienen door een e-mail te sturen naar admin@emberlawfirm.nl met als onderwerp ‘Klacht + Dossiernummer’.

 

11.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

 

11.3     Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

11.4     U dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Het indienen van een klacht (waaronder een klacht over een factuur) betekent niet dat u uw betaling mag opschorten.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 

12.1     Alle intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de overeenkomst door ons ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij ons.

 

12.2     U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden (licentie) die in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend.

 

12.3     Voor aanvullende gebruiksrechten en bevoegdheden betaalt u een maandelijkse (licentie)vergoeding aan ons. De maandelijkse (licentie)vergoeding is gelijk aan de hoogte van het overeengekomen bedrag (per pagina exclusief de BTW).

 

12.4     Tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het u niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de Producten van ons te verveelvoudigen, kopiëren,  hergebruiken, verwijderen of te wijzigen, e.e.a. in de ruimste zin des woords. Doet u dit wel, dan staan wij niet in voor de juistheid hiervan. Bij elke vorm van inbreuk dient u tevens een onmiddellijk opeisbare boete te betalen. Voor consumenten geldt een boete van € 2.000,- incl. de BTW, terwijl voor ondernemers een boete geldt van € 10.000,- excl. de BTW.

 

12.5     Het is ons toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van onze Materialen. Indien wij door middel van technische bescherming deze Materialen hebben beveiligd, is het u niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

 

12.6     Wij mogen uw (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor onze promotionele doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit tot uiterlijk 14 dagen na de beëindiging van de overeenkomst aan ons te laten weten.

 

Artikel 13. Data en Privacy

13.1     Wij zetten ons volledig in om te allen tijde verantwoord om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens conform de vereisten vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

13.2     Op Onze website is een meest recente versie van de privacyverklaring beschikbaar en hiermee is de wijze transparant inzake de verwerking van persoonsgegevens en de rechten die Betrokkenen kunnen uitoefenen.

 

13.3     Wij nemen te allen tijde redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen, zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van Persoonsgegevens, het maken van bezwaar tegen of het beperken van de verwerking en een verzoek tot het overdraagbaar maken van Persoonsgegevens.

 

13.4     Na het afsluiten van het dossier, worden de stukken nog zeven jaar bewaard, althans een digitale kopie daarvan. Alleen originele stukken met een juridische waarde zoals een grosse van een vonnis, een getekend contract, e.d. worden in het archief bewaard. Indien gewenst kunt U, na schriftelijk verzoek daartoe, ook de bewaring van het dossier, althans die originele stukken, voor eigen rekening nemen. Hiermee wordt het kantoor van haar archiveerplicht bevrijd en vrijwaart U het kantoor van eventuele claims als gevolg van het ontbreken van stukken uit dat dossier.

 

13.5     Alle stukken zijn reeds lopende de opdracht in kopie aan U toegezonden. Te allen tijde kan een extra kopie van het dossier worden verkregen. Voor het vervaardigen van een extra kopie van het dossier worden kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en reglementen

 

14.1     Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

 

14.2     Geschillen zullen in eerste instantie altijd eerst onderling besproken worden. Vervolgens zal mediation worden ingezet. Mocht dat ook geen resultaten leveren, dan is uitsluitend bevoegd de rechtbank te Rotterdam van het geschil kennis te nemen.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VORDERINGEN

Artikel 15. Toepasselijkheid

15.1     Voorgenoemde algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze aanvullende voorwaarden voor opdrachten bestaande uit het vorderen van openstaande facturen.

 

Artikel 16. Tarieven

 

16.1     Ember law firm hanteert de volgende tarieven in het geval van incasso opdrachten:

 

Tarieven

 

Particuliere schuldenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

 

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

 

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

 

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

 

0,5% over het meerdere van de hoofdsom.

 

Exclusief 21% BTW.

 

Het hier genoemde is onderhevig aan wijzigingen conform Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Zakelijke schuldenaar

 

 

Bij een overeenkomst tussen u en de zakelijke schuldenaar worden de afgesproken kosten in rekening gebracht. De afgesloten overeenkomst is daarbij leidend.

 

In het geval dat er tussen cliënt en de zakelijke schuldenaar geen schriftelijke overeenkomst is overeengekomen, geldt het geldende uurtarief vermenigvuldigt met het aantal uur, vermeerderd met een succes fee van 7,5% (success fee alleen in het geval van ontvangen betalingen door de zakelijke schuldenaar).

 

Dossierkosten

(aangetekende post, gewone post en e-mail)

€ 25,00 exclusief 21% BTW

Artikel 17. Facturering en betaling

17.1     Wij voeren de opdracht uit conform de tarieven genoemd in tabel 16.1.

 

17.2     U bent te allen tijde gehouden om de betaling aan ons te voldoen, ook in het geval dat een inning, om wat voor reden dan ook, uitblijft.

 

17.3     De kosten van een gerechtelijke procedure, waaronder, deurwaarderskosten, griffierechten, honorarium gemachtigde/advocaat etc., alsmede de kosten verbonden aan de executie (tenuitvoerlegging) van een in rechte verkregen titel worden zoveel mogelijk verhaald op de schuldenaar. Indien de hier bedoelde kosten niet op de schuldenaar kunnen worden verhaald, worden deze kosten in rekening gebracht bij U. Wij zijn nimmer gehouden om deze kosten voor eigen rekening te nemen.

 

17.4     Indien u een opdracht intrekt, nadat wij een opdrachtbevestiging aan u hebben verzonden, bent u annuleringskosten verschuldigd aan ons, welke gelijk is aan 7,5 procent van de uit handen gegeven hoofdsom, vermeerderd met de door derden in verband met de geannuleerde opdracht aan ons in rekening gebrachte kosten. Voormeld annuleringspercentage geldt te allen tijde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

17.5     In verband met de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, kunnen wij u om een kostenvoorschot vragen.

 

17.6     Betalingen dienen in beginsel binnen zeven dagen na verzending van de factuur te worden betaald.

 

17.7     Indien na een kosteloze herinnering en na in gebreke te zijn gesteld, u (nog steeds) niet of niet volledig heeft betaald, bent u direct in verzuim en daardoor aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke kosten (met een minimum van 7,5% over de uit handen gegeven opdracht) die gemoeid gaan om de openstaande (tussen)factuur te innen.

 

17.8     U bent verplicht om onverwijld gehoor te geven aan betalingsverzoeken die voor voortgang van de incassoprocedure noodzakelijk zijn. Het betreffen kosten die aan derden (o.a. (gerechts)deurwaarders en/of griffierechten) betaald moeten worden. Bij gebreke hiervan hebben wij het recht om de diensten op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen voor de incassoprocedure. Ten aanzien van deze kosten bent u meteen in verzuim na overschrijden van de betaaltermijnen.

 

Artikel 18. Geheimhouding

 

18.1     Alle inlichtingen c.q. gegevens die op grond van een met ons gesloten opdracht worden verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen nimmer, ook niet na afloop van de opdracht, worden vermenigvuldigd, noch op enige wijze geheel of gedeeltelijk bekend of toegankelijk worden gemaakt voor derden. De onderneming waarop de gegevens betrekking hebben, daaronder begrepen – noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek, behoudens bij wet genoemde uitzonderingen. U bent gehouden inlichtingen uitsluitend voor eigen gebruik en de overeengekomen doelen aan te vragen. Indien door u dan wel door uw medewerkers of aan u gelieerde personen om welke reden dan ook niet aan het in dit artikel bepaalde wordt voldaan, bent u verplicht alle door ons dientengevolge geleden schade te vergoeden en ons te vrijwaren voor aanspraken op schadevergoeding die dientengevolge door derden bij ons worden ingediend.

 

18.2     U erkent dat wij niet kunnen garanderen en/of instaan voor de juistheid, volledigheid en/of recentheid van versterkte inlichtingen, gegevens of adviezen. U aanvaardt dat iedere zakelijke beslissing een eventueel risico met zich meebrengt en dat wij bij het verstrekken van adviezen en gegevens tegenover u geen zekerheid kunnen bieden, op welke wijze dan ook.

Artikel 19. Incasseren

 

19.1     Indien u aan ons opdraagt om een vordering te incasseren, dan machtigt u ons om in uw naam alle benodigde incasso – en gerechtelijke handelingen te (doen) verrichten die naar het oordeel van ons noodzakelijk zijn. De genoemde machtiging houdt onder meer in:

 • het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
 • het ontvangen van gelden;
 • het zo nodig treffen van een verantwoordelijke betalingsregeling.

19.2     U dient, na het verstrekken van de opdracht, geen contacten met de schuldenaar te hebben en deze in alle gevallen naar ons te verwijzen. Bij het niet nakomen van deze afspraak zal u wanprestatie plegen in de zin van art. 6:74 e.v. BW.

 

19.3     U dient alle relevantie informatie die nodig is om de opdracht uit te voeren aan te leveren aan ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet juist, niet volledig of niet tijdig aanleveren van betreffende informatie.

 

19.4     Afdracht van de door ons ontvangen gelden worden, na aftrek van hetgeen aan ons toekomt, uiterlijk binnen veertien dagen overgeboekt naar u.

 

Artikel 20. No cure, low pay

 

20.1     In sommige gevallen kan in overleg worden besloten om opdrachten, in afwijking van artikel 16.1, op basis van no cure, low pay te behandelen. U betaalt dan een verlaagd uurtarief. U bent na afronding van de zaak waar u een bedrag toegewezen krijgt (schadevergoeding, ontslagvergoeding etc.) een success fee verschuldigd van 15% op het gehele toegewezen bedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

20.2     In het geval van incasso opdrachten op basis van no cure, low pay brengen wij de volgende success fee in rekening:

 

Success fee

 

Bedrag tot € 10.000,00

15 % (met een minimum van € 50,00)

€ 10.000,00 tot € 100.000,00

5 %

> € 100.000,00

1 %

20.3     Mochten de feiten en omstandigheden van de zaak dusdanig wijzigen en is het geenszins redelijk meer om de zaak op no cure, low pay te behandelen, dan zijn wij gerechtigd om de behandeling van de zaak in te trekken of te beëindigen en een gespecificeerd bedrag in rekening te brengen. Indien gewenst kan de zaak tegen het geldend uurtarief behandeld worden.

 

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET IN-HOUSE JURIST ABONNEMENT

 

Artikel 21. Toepasselijkheid

21.1     Voorgenoemde algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze aanvullende voorwaarden voor vorderingen.

 

Artikel 22. Het abonnement

 

22.1     Het in-house jurist abonnement heeft vier abonnementsvormen en geeft u, afhankelijk van de type abonnementsvorm, recht op juridisch advies en bijstand per telefoon of e-mail over zaken of vragen van uitsluitend juridische aard die zonder onderzoek binnen vijftien minuten beantwoord kunnen worden en controle van juridische documenten die slechts uw onderneming zelf betreft. Het abonnement geldt daarmee slechts voor de onderneming op wiens naam het abonnement is afgesloten. Het abonnement is niet overdraagbaar.

 

22.2     Aanmelden kan door ons een e-mail te sturen naar admin@emberlawfirm.nl onder vermelding van het in-house jurist abonnement en type abonnementsvorm. Bij een akkoord op de offerte dient de eerste factuur, bestaande uit tweemaal het maandbedrag (voorschot en waarborgsom), binnen veertien dagen betaald te worden. Na betaling kunt u gebruik maken van het abonnement.

 

22.3     De abonnementsvormen gelden ook voor lopende geschillen. Het is mogelijk dat voor lopende geschillen een meerprijs op de abonnementsvormen geldt.

 

22.4     U kunt alleen aanspraak maken op de door ons behandelde rechtsgebieden.

 

22.5     Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal zes (6) maanden. Indien u niet minimaal één (1) maand voor het einde van de looptijd het abonnement schriftelijk (aangetekend of per e-mail) opzegt, dan wordt het abonnement voor de duur van zes (6) maanden verlengd. Na het verstrijken van deze verlenging is het voor u mogelijk om op elk moment op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

 

22.6     In het geval van adviesvragen en/of werkzaamheden langer dan vijftien minuten, zal het geldende uurtarief in rekening worden gebracht. De bijbehorende korting zal meteen in de factuur worden verwerkt. Ook geldt dat in het geval van zaken van bijzondere aard en/of zaken waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, een derde kan worden ingeschakeld. Deze derde zal werkzaamheden verrichten op basis van een overeenkomst met ons en kan een ander uurtarief hanteren. Wij zullen u vooraf informeren over eventuele bijkomende kosten.

 

22.7     Aansluitend op het voorgaande geldt ook dat indien wij u aan minstens twee externe deskundigen hebben voorgesteld en u niet met hen verder wenst te gaan, wij niet verplicht kunnen worden om de zaak zelf verder op te pakken dan wel uit te voeren.

 

22.8     In geen van de abonnementsvormen zit de module procederen. Voor procederen zal het geldende uurtarief in rekening worden gebracht, tenzij het dossier aan een derde wordt overgedragen en deze een ander uurtarief hanteert.